REGULAMIN GIEŁDY PTAKÓW „TARGOWISKO” NIERADA

§1

1.       Giełda w Nieradzie ul. Targowa 187 czynna w 2 i 4 niedzielę miesiąca od godz. 6.00 do 11.00.

2.       Nadzór nad giełdą sprawuje organizator oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie.

§2

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na giełdzie są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej z chwilą wykupienia biletu wstępu.

§3

Osoby prowadzące handel na giełdzie są obowiązane do przestrzegania regulaminu giełdy oraz przepisów przeciwpożarowych.

§4

Sprzedawca zobowiązany jest:

1.       Dopilnować  aby wystawiane przez niego na giełdzie zwierzęta były klinicznie zdrowe i w dobrym stanie fizycznym. 2.       Posiadać aktualne świadectwo zdrowia dla zwierząt pochodzących z poza powiatu częstochowskiego.

3.       Przedstawić dokumenty stwierdzające legalność pochodzenia zwierząt, objętych przepisami Konwencji  Waszyngtońskiej  /Cites/

§5

Sprzedaż zwierząt objętych zakazem o którym mowa wcześniej. Albo co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła zostanie wstrzymana przez pracownika obsługi giełdy, który jest obowiązany powiadomić odpowiednio wg właściwości:

- Komisariat Policji w Poczesnej,

- Powiatowego Inspektora Weterynarii w Cz-wie.

§6

1. Zakaz sprzedaży akcesoria do odłowy dzikich zwierząt.

2. Zakaz sprzedaży psów i kotów.

§7

1. Miejsce sprzedaży wyznacza obsługa giełdy.

2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.

§8
Każdy uczestnik ma obowiązek wykupienia biletu wstępu oraz wniesienia opłaty za pojazd przy wejściu na teren giełdy. §9

Po opuszczeniu terenu giełdy bilet wstępu traci ważność, a do powtórnego wejścia upoważnia pieczątka nadana przez pracownika giełdy.

§10

Korzystający z giełdy, prowadzący handel zobowiązani są do posiadania folii ochronnej z przeznaczeniem  pod klatki i pojemniki ze zwierzętami lub ptakami przebywającymi na terenie otwartym. Obowiązkiem każdego korzystającego z giełdy jest pozostawienie miejsca sprzedaży w należytym porządku.

§11

1. Prawo kontroli biletów mają:

a. organizator giełdy

b. obsługa giełdy

2. Na żądanie kontrolującego, sprzedający ma obowiązek okazać bilet.

3. Brak ważnego biletu ze skasowaną inną datą niż dzień sprzedaży, bilet z mniejszym od obowiązującego nominałem bez skasowanej daty lub innej ni ż na ustalonym blankiecie.

§12

Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karnym i porządkowym, w tym także mogą być usunięte z targowiska w trybie natychmiastowym i nie dopuszczone do handlu na nim przez do jednego roku włącznie.